Algemene voorwaarden

Mededeling

Verzenden van artikelen is een extra service, we zijn geen postorderbedrijf zoals bol.com en wehkamp die heel snel kunnen leveren vanwege hun eigen distributie netwerk. Voor normale pakketjes maken we gebruik van DHLforyou en voor de grotere pakketten van Nedpak.

We streven naar zo snel mogelijke verzending. Onze verzenddagen zijn doorgaans dinsdag en donderdag, het kan dus voor komen dat er 8 dagen tussen uw bestelling en het aanbieden zit.Voor speciale artikelen die op klant worden aangemaakt kan het nog iets langer zijn. Klachten over de besteltermijn liefst per email naar info@nullabstholen.nl

Alg. voorwaarden

U bent in: – Online Winkelcentrum – Leveringsvoorwaarden

Belangrijke mededeling: Online-kortingen gelden alleen bij bestellingen vanaf de website,prijzen in onze showroom kunnen afwijken

Deel 1: algemeen 

artikel 1 definities
Gebruiker: ABS Tholen, Ondernemersweg 17, 4691 SL te Tholen. ABS is actief in de naai- en borduurmachinebranche. Tot de activiteiten behoren onder andere de verkoop van naai- en borduurmachines, de daarmee verwante computerapparatuur en –programmatuur en het verstrekken van cursussen en workshops op dit terrein.

Wederpartij: degene die met gebruiker heeft gecontracteerd of mogelijk voornemens is met gebruiker te contracteren door een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

artikel 2 werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Gebruiker en haar Wederpartij, welke laatste zowel een zakelijke als een particuliere afnemer kan zijn.

 1. Alle (algemene) leverings- en betalingsvoorwaarden van de wederpartij worden hiermede uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts verbindend voor gebruiker voorzover deze schriftelijk zijnovereengekomen.

artikel 3 algemene regelingen
1. Alle aanbiedingen van Gebruiker, in welke vorm dan ook gepubliceerd of ter kennis gekomen van Wederpartij, gelden als vrijblijvend.
2. Levertijden worden bij benadering opgegeven. Opgegeven levertijden zijn geen fataletermijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Bij het verlenen van service buiten de normale verkoopplaats is Gebruiker gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor typefouten gedaan in aanbiedingen, waaronder begrepen de prijsvermelding. Dit geldt ook voor informatie op de Internetsite van Gebruiker.
Komt zulks in een concreet geval aan het licht, dan laat Gebruiker dit onverwijld weten aan Wederpartij. Wederpartij heeft alsdan de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

artikel 4 niet-nakoming door Gebruiker
1. In alle gevallen dat Wederpartij van mening is dat er een tekortkoming is in een opeisbare nakoming van de verbintenis door Gebruiker dan wel dat Wederpartij van mening is dat Gebruiker in het geheel niet nakomt, dient hij binnen 7 dagen na de dag van levering van de zaak of dienst, respectievelijk na de dag die was afgesproken waarop geleverd zou worden, de andere partij een schriftelijke aanmaning te doen toekomen. De Wederpartij dient in deze schriftelijke aanmaning Gebruiker in gebreke te stellen en hem
een termijn van 21 dagen te gunnen waarin hij alsnog na kan komen.
2. Pas na deze termijn is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en, voor zover er geen sprake is van overmacht, de andere partij aansprakelijk te stellen voor het uitblijven van de nakoming.
3. Indien de Wederpartij van mening is dat Gebruiker tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is Wederpartij niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten.

artikel 5 overmacht bij Gebruiker 

 1. Als niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht) bij Gebruiker gelden alle omstandigheden waardoor nakoming van een verbintenis onmogelijk wordt gemaakt, die niet aan de schuld van Gebruiker te wijten zijn en die niet voor zijn rekening dienen te komen.
 1. Als overmacht bij Gebruiker geldt onder meer verhindering van de normale uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van abnormale weersomstandigheden, stakingen, oproer, oorlog, verlies of beschadiging van materiaal of producten bij transport, gebrek aan grondstoffen, personeelstekort, ziekte van onvervangbare werknemers en tekortkoming in de nakoming door derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
 1. In geval van overmacht bij Gebruiker zal Wederpartij de Gebruiker nog een termijn van 21 dagen de gelegenheid geven om de verplichting na te komen. Indien de overmachttoestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze termijn niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding jegens elkander gehouden.

artikel 6 aansprakelijkheidsbeperking 

 1. Aansprakelijkheid van Gebruiker voor door Wederpartij geleden schade als gevolg van een gebrekkig geleverd product of uitgevoerde dienst bestaat uitsluitend als deze schade het gevolg is van grove schuld of opzet van Gebruiker.
 1. De aansprakelijkheid van Gebruiker voor door Wederpartij geleden schade is in elk geval beperkt tot het geldbedrag dat door de verzekeraar van Gebruiker wordt uitgekeerd.

Deel 2: productverkoop 

artikel 7 betaling bij koopovereenkomst 

 1. Indien niet anders is overeengekomen wordt elke koopovereenkomst contant netto betaald.
 1. Indien overeengekomen wordt een factuur te verzenden, is de betalingstermijn 14 dagen na de factuurdatum.
 1. Indien de factuur 14 dagen na factuurdatum nog niet geheel is voldaan dan is de Wederpartij van automatisch in verzuim. Deze datum geldt als fatale termijn. Vanaf dit tijdstip tot het moment van volledige betaling is Wederpartij de wettelijke rente over het nog openstaand bedrag verschuldigd.
 1. Alle kosten ter voldoening van de vordering op de Wederpartij komen voor zijn rekening. Hierin zijn mede begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van f. 250,- excl. BTW.
 1. Verzending geschied geheel voor risico wederpartij voor zover niet wordt gedekt door standaard verzekering van vervoerder waarbij rekening moet worden gehouden met een bedrag aan eigen risico zoals gesteld door betreffende verzekering.
 1. Artikelen die retour worden gezonden dienen voorzien te zijn van een uniek RMA nummer dat na telefonisch overleg wordt toegekend en moet zichtbaar op de buitenkant van de verpakking aangebracht zijn. Producten kunnen alleen retour worden aangeboden in originele verpakking.
 1. Offertes en/of aanbiedingen zijn geldig tot 10 dagen na het uitbrengen ervan tenzij anders is aangegeven of ten allen tijden zolang voorraad strekt.
 1. Gebruiker heeft het recht om aanbiedingen en acties uitsluitend voor bepaalde doelstellingen te laten gelden.
 1. Wederpartij is gehouden tot contante betaling van geleverde goederen en diensten tenzij anders is overeengekomen.

artikel 8 eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle geleverde onroerende zaken worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Wederpartij verkrijgt pas de eigendom wanneer de volledige koopprijs is voldaan.

artikel 9 garantie 

 1. In geval dat door Gebruiker geleverde producten zijn voorzien van fabrieksgarantie, geldt slechts deze garantie.
 1. Indien een Wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een door Gebruiker geleverd product zonder fabrieksgarantie niet de eigenschappen bezit die deze Wederpartij op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mocht verwachten, dan dient Wederpartij dit binnen 7 dagen na aankoopdatum aan Gebruiker te melden. Gebruiker repareert hierna het product. Indien reparatie onmogelijk is, dan is Gebruiker gehouden de afgeleverde zaak te vervangen.
 1. Indien het gebrek aan het product later dan 7 dagen na aankoopdatum wordt ontdekt, dan vangt de termijn van 7 dagen aan op het tijdstip waarop het gebrek is ontdekt indien de reden van de late ontdekking niet aan Wederpartij toegerekend kan worden.
 1. Deze garantie vervalt indien het product niet is gebruikt overeenkomstig de normale bestemming ervan, indien het product onzorgvuldig wordt gebruikt of indien door derden reparaties aan het product zijn uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker. Gebreken als gevolg van normale slijtage en achteruitgang zijn geen gronden voor een beroep op garantie. Garantie en service afspraken zijn nimmer overdraagbaar aan derden.
 1. Claims op garantie zijn alleen mogelijk als het product geheel betaald is.

artikel 10 software 

 1. Partijen erkennen dat niet kan worden gegarandeerd dat software en/of maatwerksoftware zonder onderbreking en/of fouten zal werken of dat alle fouten of gebreken zullen worden verbeterd.
 1. Software en softwarecardridges worden niet geruild of anderszins teruggenomen, tenzij sprake is van fabricagefouten.

Deel 3: cursussen 

artikel 11 aangaan cursusovereenkomst 

 1. Aanmelding voor een cursus of workshop kan mondeling of via e-mail, de website, telefoon of fax worden gedaan.
 2. Een Wederpartij is dan pas ingeschreven voor een cursus of workshop indien:
 3. door Gebruiker aan Wederpartij schriftelijk is medegedeeld dat de aanmelding is
  goedgekeurd. Afwijzing vindt plaats onder meer indien er geen plaatsen meer beschikbaar
  zijn; en
 4. het volledige cursusgeld vóór de eerste cursusdag is voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
  anders wordt overeengekomen.
 5. Een cursus of workshop kan worden aangeboden onder voorbehoud van voldoende deelnemers. In dat geval worden cursisten hierop bij hun inschrijving gewezen. De vraag of er sprake is van voldoende deelnemers is uitsluitend ter beoordeling van Gebruiker. Indien een cursus geen doorgang vindt wegens onvoldoende deelnemers wordt het reeds betaalde cursusgeld zonder rentevergoeding aan Wederpartij terugbetaald.

artikel 12 opzegging cursusovereenkomst door Wederpartij 

 1. Indien een ingeschreven Wederpartij annuleert voordat de cursus is aangevangen dan heeft zij recht op teruggave van 50% van het betaalde cursusbedrag.
 2. Indien een ingeschreven Wederpartij na de aanvang van de cursus opzegt, blijft hij het volledige cursusgeld verschuldigd.

artikel 13 opzegging cursusovereenkomst door Gebruiker 

 1. Indien Gebruiker door overmacht, bijvoorbeeld ziekte, niet in staat is een cursusles of workshop te geven stelt zij alle betreffende cursisten of deelnemers daarvan op de hoogte. Indien het aantal uitgevallen lessen meer dan 30% van het totaal aantal lessen bedraagt, dan heeft de Wederpartij-cursist recht op een evenredige teruggave van het cursusgeld, onder inhouding van administratiekosten.
 2. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst met de Wederpartij-cursist tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de cursist de werkzaamheden van een docent en/of leiding van Gebruiker dan wel medecursisten in ernstige mate hindert bij de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden voor, tijdens en/of na de cursusbijeenkomsten. Een zodanig geval doet zich in ieder geval voor indien Gebruiker de Wederpartij-cursist schriftelijk gewaarschuwd heeft wegens ontoelaatbaar gedrag en/of houding jegens een docent of leiding van Gebruiker dan wel medecursisten en de Wederpartij-cursist desondanks het laakbare gedrag en/of laakbare houding daarna onvoldoende corrigeert. In dat geval blijf het volledige cursusgeld verschuldigd, onverlet het recht tot vergoeding van eventueel geleden schade.

artikel 14 intellectuele eigendom 

 1. Modellen, technieken, instrumenten, cursusmaterialen en software die tijdens de cursus worden gebruikt of getoond vallen onder de onderscheidenlijke wetten en regelingen van intellectueel eigendom en mogen niet worden nagebootst, al dan niet in gewijzigde vorm nagemaakt, overgenomen, gebruikt, vermenigvuldigd of openbaargemaakt.
 2. Alle hieruit voortvloeiende rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Deel 5: slotbepalingen 

artikel 15 privacy 

 1. Gebruiker verklaart alle gegevens over Wederpartij vertrouwelijk te behandelen. Gegevens, zoals elektronisch opgeslagen databestanden en gegevens die via de website van Gebruiker of via e-mail ter beschikking komen, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze gegeven zijn en voor het intern administratief gebruik.

artikel 16 nietigheid en/of vernietigbaarheid. 

 1. In geval één van de bepalingen en/of enig gedeelte van deze algemene voorwaarden nietig is dan wel door een rechterlijke beslissing nietig wordt verklaard, verbinden partijen zich reeds nu voor alsdan om daarvoor in de plaats overeen te komen een zodanige rechtsgeldige afspraak welke het meest en volledig zal voldoen aan hetgeen partijen met die bepalingen en/of gedeelte ervan in deze algemene voorwaarden hebben beoogd af te spreken en zal al datgene worden geacht hiervoor in de plaats te treden. In ieder geval blijven in geval van nietigheid en/of vernietigbaarheid van enige bepaling en/of gedeelte ervan alle overige bepalingen volledig en ongewijzigd van kracht.

artikel 17 geschillen 

 1. Op gesloten en nog te sluiten overeenkomsten met Gebruiker alsmede op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle geschillen omtrent de totstandkoming, de inhoud, de uitleg, dan wel de uitvoering van enige overeenkomst met gebruiker worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Middelburg.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel in Middelburg onder nr. 22041008.

Welkom in onze nieuwe shop.
Voor info en openingstijden klik hier!

Verhuizing magazijn eind 2024 naar nieuwbouw magazijn dus opruiming oude voorraden

Online uitverkoop Katia en Phildar    Hallve prijs of minder

Nu ook online uitverkoop borduur-garens van madeira 2,00 p/stuk